Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

BYMs ansvarsområder

Bymiljøetaten har i dag ansvar for planlegging og utvikling, forvaltning og drift av kommunale byrom i Oslo. I byrommet inngår fellesarealer som veier og gater, torg og møteplasser, parker og friområder. I ansvarsområdet inngår også kommunale idrettsanlegg og friluftsanlegg, samt kommunale landskapsrom i marka og indre Oslofjord.

Etaten har også ansvar for arealer som er regulert til vei, fortau, gågate eller torg i sentrum, og ansvar for miljørettet helsevern (luft, støy, vann, jord) som ikke er av medisinskfaglig art.

Tildelingsbrev:

Strategier:

Reglement:

 

Laster...