Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Lover og forskrifter

Arkivarbeidet er regulert i en rekke lover og forskrifter. Under følger en oversikt over de mest sentrale lover for dokumenthåndtering og arkiv i kommunen:

Arkivloven (lov om arkiv)

Lovens formål er å sikre arkiv som har betydelig kulturell eller forskningsmessig verdi, eller som inneholder rettslig eller viktig forvaltningsmessig dokumentasjon, slik at disse kan bli tatt vare på og gjort tilgjengelige for ettertiden (§ 1).

Trådte i kraft 01.01.1999

Arkivloven hos Lovdata. 

Arkivforskriften (forskrift om offentlige arkiv)

Arkivforskriften gir overordnede bestemmelser om arkiv i offentlige organer. Hensikten er realisering av arkivlovens formål.

Revidert forskrift trådte i kraft 01.01.2018

Arkivforskriften hos Lovdata.

Riksarkivarens forskrift (forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlig arkivet)

Riksarkivarens forskrift gir utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om arkivrutiner, arkivlokaler, lagringsmedier, avleveringsrutiner mm.

Revidert forskrift trådte i kraft 01.01.2018

Riksarkivarens forskrift hos Lovdata

I tillegg til arkivloven, arkivforskriften og Riksarkivarens forskrift er det flere andre lover, forskrifter og instrukser som får følger for arkivdanningen og bruken av arkiv:

 

Forvaltningsloven (Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker)

Forvaltningsloven gir generelle regler om saksbehandling og spesifiserte regler om taushetsplikt, partsoffentlighet og utsiktene for å få tilgang til opplysninger til bruk for forsking uten hinder av taushetsplikten til organet. Dette er ikke regulert av arkivloven.

Forvaltningsloven hos Lovdata

Offentleglova (Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd)

Offentleglova handler om tilgangen til forvaltningsdokument, journaler og andre register for offentligheten. Alle slike dokument er arkivdokument etter definisjonen i arkivloven. Offentleglova har innvirkning på journalføring, framlegging av offentlig journal og skjerming av informasjon både i journalen og i dokumentene.

Offentleglova hos Lovdata

Veileder til offentleglova

Personopplysningsloven (Lov om behandling av personopplysninger)

Personopplysningsloven og personopplysningsforskriften gjelder håndtering av personopplysninger som helt eller delvis skjer med elektroniske hjelpemiddel, og annen håndtering av personopplysninger når de inngår i eller skal inngå i et personregister.

Personopplysningsloven hos Lovdata

eForvaltningsforskriften (Forskrift om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen)

eForvaltningsforskriften gir mer spesifikke regler om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen, og dette berører arkivdanningen i stor grad. Forskriften inneholder regler om håndtering og arkivering av elektronisk signerte dokument.

eForvaltningsforskriften hos Lovadata

Laster...